ก.ล.ต. สั่งการให้ Zipmex แก้ไขสถานะเงินกองทุน และดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ติดตามฐานะการเงินและสภาพคล่องของ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ซึ่งปรากฏว่า Zipmex ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (เงินกองทุน) ได้ตามที่กฎหมายกำหนด* นับแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

ซึ่งตามข้อกำหนด ข้อ 16/1 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 19/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ในกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ Zipmex ต้องระงับการประกอบธุรกิจทุกประเภท จนกว่าจะดำรงเงินกองทุนได้ และได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ให้ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ รวมถึงแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการระงับการดำเนินธุรกิจทุกประเภทโดยไม่ชักช้า

ก.ล.ต. จึงสั่งการตามข้อ 16/1(3) ของประกาศดังกล่าว ให้ Zipmex ดำเนินการเพื่อให้สามารถดำรงสถานะเงินกองทุนได้ตามที่กำหนด และคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ดังต่อไปนี้  

(1) ยื่นแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนต่อ ก.ล.ต. 

(2) ดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนที่ได้ยื่นต่อ ก.ล.ต. ตามข้อ (1) เพื่อให้สามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนภายในระยะเวลาแผนดังกล่าว 

(3) ดำเนินการให้ลูกค้าสามารถถอน หรือโอนย้ายทรัพย์สินเงินบาท และสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับข้อติดขัดในการดำเนินการดังกล่าว

(4) ให้ Zipmex เตรียมความพร้อมของระบบงาน และบุคลากรในจำนวนที่เพียงพอต่อการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าและดำเนินการตามความประสงค์ของลูกค้าตามข้อ (3)

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญในการติดตามฐานะการเงินและสภาพคล่องของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ประกอบธุรกิจได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับลูกค้า Zipmex สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท** และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ “ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.” โทร. 1207 กด 8 หรืออีเมล info@sec.or.th หรือ เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th

อ้างอิง : sec.or.th

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป