ก.ล.ต. กำชับ ซิปเม็กซ์ ให้ถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ในกรณียื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง

ตามที่บริษัท ซิปเม็ก จำกัด (Zipmex) ยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจากผู้ร่วมทุนรายใหม่ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ซึ่งบริษัทยืนยันว่า การดำเนินการดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อลูกค้า และลูกค้ายังสามารถถอนทรัพยสินได้ตามปกติ นั้น

ทั้งนี้ เมื่อสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแจ้งจาก Zipmex เกี่ยวกับความคืบหน้าในแผนการดำเนินการในการเพิ่มทุนจากผู้ร่วมทุนรายใหม่ โดยการดำเนินการส่วนหนึ่งจะรวมถึงการที่บริษัทจะยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ก.ล.ต. จึงได้กำชับให้ Zipmex ดำเนินการโดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และให้มีการเตรียมความพร้อมรองรับ โดยต้องให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมและถอนทรัพย์สินได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งให้ Zipmex สื่อสารและชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อลูกค้าในช่องทางการติดต่อของ Zipmex เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญอย่างครบถ้วน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ก.ล.ต. ได้ติดตามตรวจสอบความครบถ้วนของทรัพย์สินของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า Zipmex มีความพร้อมในการรองรับการทำธุรกรรมตามความประสงค์ของลูกค้า และ ก.ล.ต. ยังเปิดสายด่วนกรณี Zipmex เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนช่วยเหลือลูกค้าที่อาจไม่ได้รับความสะดวกจากการทำธุรกรรมกับ Zipmex โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร 1207 กด 8

อนึ่ง ในกรณีที่ศาลล้มละลายกลางสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้ว Zipmex จะอยู่ในสภาวะการพักชำระหนี้ (Automatic Stay) ซึ่งลูกค้ายังคงสามารถถอนทรัพย์สินของตนเองได้ตามความประสงค์ และ Zipmex ยังเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. และยังมีหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว โดยหาก Zipmex มีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ก.ล.ต. ยังคงสามารถดำเนินการบังคับใช้กฎหมายได้ตามกระบวนการปกติ

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ขอให้ลูกค้าของ Zipmex ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการของ Zipmex อย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาสิทธิของตนเองในกระบวนการดังกล่าว 

อ้างอิง : sec.or.th

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป