ภาควิชาจิตเวชฯ รพ.รามาฯ เชิญเข้าร่วมการวิจัยภาวะวิตกกังวลและปัญหาการเสพติด ในกลุ่มผู้ลงทุนคริปโตฯ ในประเทศไทย

การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างคริปโตเคอร์เรนซีถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ราคามีการผันผวนตลอด 24 ชั่วโมง จากสถานการณ์ตลาดคริปโตฯ ในขณะนี้ ถือว่าอยู่ในช่วงตลาดหมี จึงส่งผลให้นักลงทุนส่วนใหญ่กำลังอยู่จะสภาวะขาดทุน อาจทำให้นักลงทุนรับมือไม่ทันเมื่อสินทรัพย์ที่ตนเองถือนั้นมีมูลค่าลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ทางภาควิชาภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงขอเชิญผู้ที่มีประสบการณ์ลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีนานกว่า 6 เดือนเข้าร่วมโครงการวิจัยของภาควิชาฯ เกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวลและปัญหาการเสพติดในกลุ่มผู้ลงทุนคริปโตฯ ในประเทศไทย

ข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับโครงการ

           ปัจจุบันเงินดิจิทัล (digital money) เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งสกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโตเคอร์เรนซี(Cryptocurrency)นั้นสามารถซื้อขายกันได้อย่างรวดเร็ว ราคาของสกุลเงินคริปโตเคอร์เรนซีจึงผันผวนได้ง่ายกว่าการลงทุนประเภทอื่น คืออาจจะได้เงินมหาศาล หรือสูญเสียเงินจำนวนมากอย่างรวดเร็วได้ รวมถึงเป็นตลาดที่ไม่มีวันหยุดและเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยลักษณะเอง ทำให้ผู้ลงทุนบางส่วนเกิดการเสพติด และส่งผลต่อสุขภาพจิตและการใช้ชีวิตได้ เช่น ภาวะวิตกกังวล หรือภาวะซึมเศร้า

            ตามสื่อต่าง ๆ ได้มีการกล่าวถึงภาวะการเสพติดคริปโตเคอร์เรนซี และในคลินิกจิตเวชบางแห่ง พบว่ามีผู้เข้ารับบำบัดการเสพติดคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งมีผลทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวลตามมา แต่ในประเทศไทยนั้นยังไม่เคยมีงานศึกษาวิจัยในเรื่องนี้

           ทางผู้วิจัยจึงเห็นว่า การศึกษาข้อมูลนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีในประเทศไทย รวมถึงในกลุ่มผู้ลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีที่กำลังเผชิญปัญหาการเสพติด ภาวะวิตกกังวล และภาวะซึมศร้า ให้ตระหนักและเข้ารับการรักษามากขึ้น รวมถึงเป็นพื้นฐานในการต่อยอดในการพัฒนาแนวทางการป้องการภาวะเสพติด ภาวะซึมเศร้า และภาวะวิตกกังวลในกลุ่มผู้ลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีในสังคมไทยต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

          เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวล และปัญหาการเสพติด ในกลุ่มผู้ลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีในประเทศไทย

ชื่อผู้วิจัย: พญ.พิชชาพร งามทิพย์วัฒนา

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ขอเชิญผู้ที่มีประสบการณ์ลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีนานกว่า 6 เดือนเข้าร่วมโครงการวิจัยของภาควิชาฯ ดังรายละเอียดในภาพ 

โดยสามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามใน Google Form นี้ โดยจะมีรายละเอียดการวิจัยและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีคำถามทั้งหมด 39 ข้อ ใช้เวลาทำราว ๆ 5-10 นาที หลังทำแบบทดสอบจะทราบผลคะแนน พร้อมคำแนะนำเบื้องต้น

คลิกเพื่อทำแบบสอบถาม


ที่มา: Facebook Page: จิตเวช รามาธิบดี

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

wissarut

ข่าวต่อไป

FOLLOW ME

FREEDOM CARD | รับเงินคืน BTZ 1,000 บาท

Crypto Coffee

Cryptomind Research Talk

CryptOmakase

BlockChain Economiy Dubai Summit

BLOCKCHAIM ECONOMY DUBAI

ข่าวต่อไป