“มือใหม่ สนใจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ให้ “ที่ปรึกษา & ผู้จัดการเงินทุน” ช่วยดูแล”

ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่อดใจไม่ไหวกับความหวือหวาของราคาซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งคริปโทเคอร์เรนซี (อย่างเช่น Bitcoin Ethereum และ XRP) และโทเคนดิจิทัล จนอยากจะโดดเข้ามาร่วมวง แต่ติดอยู่ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลสักนิดเดียว

นั่นเพราะ “สินทรัพย์ดิจิทัล” เป็นเรื่องใหม่มาก ๆ ที่เราควรทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งก่อนที่จะลงมือ “ซื้อขาย” ซึ่งเราสามารถหาความรู้ได้จากผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญ ถ้าจะให้แนะนำว่าจะหาความรู้จากไหนอย่างไร อาจลองฟัง “คริปโท 101” ซึ่งเป็นคอร์สออนไลน์ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ทางเฟซบุ๊กเพจ “Start-to-invest” และเพจ “สำนักงาน กลต.” จัดทำโดย ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

“ที่ปรึกษา & ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล” ช่วยได้

หากไม่มีเวลาศึกษาหาข้อมูล หรือลองดูแล้วไม่มั่นใจว่าจะทำได้ดี อาจต้องมองหา “มืออาชีพ” มาช่วยให้คำแนะนำ เหมือนที่ตลาดหุ้นมีนักวิเคราะห์ ซึ่งอีกไม่นานตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลก็จะมี “ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล” ที่ช่วยให้ข้อมูล คำแนะนำ ความเสี่ยง และ “มูลค่า” ของสินทรัพย์ดิจิทัล ประเมินแนวโน้มราคาเป็นอย่างไร เพื่อให้เราใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเราต้องไปส่งคำสั่งซื้อขายเองกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอีกทีหนึ่ง

หรืออาจใช้บริการของ “ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล” โดยผู้จัดการฯ จะทำหน้าที่บริหารจัดการเงินทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับลูกค้ารายบุคคล ในลักษณะของการทำสัญญารับจัดการเงินทุน หากเราสนใจจะใช้บริการ “ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล” ก็ควรจะมีการให้ข้อมูล พูดคุยกับผู้จัดการฯ เพื่อจะได้ประเมิน

ความต้องการและความเสี่ยงของเรา และตกลงหรือกำหนดนโยบายการจัดการเงินทุนร่วมกันว่าจะซื้อหรือขายในสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใดบ้างอย่างชัดเจนในสัญญา รวมถึงกำหนดสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจและสิทธิของลูกค้าหรือเราไว้ด้วย

ปัจจุบัน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างพิจารณาคุณสมบัติและความพร้อมในด้านระบบงานและบุคลากร ของผู้ประกอบการที่ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ “ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล” และ “ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล” เพื่อเสนอคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเสนอข้อแนะนำต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการพิจารณาออกใบอนุญาต

“ที่ปรึกษา & ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล” ต้องขออนุญาตก่อนประกอบธุรกิจ

สำหรับผู้สนใจประกอบธุรกิจ ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล และ ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตได้ที่ ก.ล.ต. โดยต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้

          (1)  เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

          (2)  มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว 1 ล้านบาทสำหรับที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล และ 25 ล้านบาท สำหรับผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล

          (3)  แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อม

          (4)  ไม่มีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย

          (5) บริษัท กรรมการ และ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีลักษณะต้องห้าม ไม่เคยมีประวัติเสียหาย

ขั้นตอนการพิจารณาจะมี 2 ขั้นตอน คือ ออกใบอนุญาต และขอเริ่มประกอบธุรกิจ

ออกใบอนุญาต : คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเพื่อเสนอกระทรวงการคลังภายใน 90 วัน และกระทรวงการคลังพิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 60 วัน

ขอเริ่มประกอบธุรกิจ : หลังได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจต้องยื่นขอเริ่มประกอบธุรกิจภายใน 180 นับจากวันที่ใบอนุญาตมีผล

ส่วนใครที่กำลังทำธุรกิจที่เข้าข่ายตามคำนิยาม “ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล” และ “ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล” โดยไม่ได้มายื่นคำขอรับใบอนุญาตกับ ก.ล.ต. มีความผิดตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

ผู้สนใจ หรือ มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร. 1207 กด 9556, 9935, 9822 หรือ 6076 เพื่อความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง และร่วมกันพัฒนาธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการซื้อขายและจัดสรรเงินลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

“ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล” คือ บุคคลซึ่งให้คำแนะนำแก่ประชาชนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับคุณค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล หรือที่เกี่ยวกับการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทน

“ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล” คือ บุคคลซึ่งเข้าจัดการเงินทุนหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะรับจัดการเงินทุนให้แก่บุคคลอื่น เพื่อแสวงหาประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัล โดยกระทำเป็นทางค้าปกติ

ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นความเห็นของผู้เขียน ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป

FOLLOW ME

Crypto Coffee

Cryptomind Research Talk

CryptOmakase

BlockChain Economiy Dubai Summit

BLOCKCHAIM ECONOMY DUBAI

ข่าวต่อไป