บอร์ด ก.ล.ต. มีมติเสนอ รมว.คลัง เพิกถอนใบอนุญาต Zipmex 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเสนอแนะต่อ รมว.คลัง พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต Zipmex จากการเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล แจ้งลูกค้าติดต่อบริษัทขอรับสินทรัพย์ที่ฝากไว้ใน Trade Wallet คืน ภายใน 11 มี.ค.นี้

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีมติเสนอแนะเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณา ในขณะเดียวกัน ตราบใดที่ Zipmex ยังคงดำเนินธุรกิจต่อไป บริษัทก็จะถูกระงับธุรกิจและจะต้องคืนทรัพย์สินให้กับลูกค้าหรือดำเนินการตามคำขอของพวกเขา หากลูกค้าไม่อ้างสิทธิ์ในทรัพย์สินของตน ซิปเม็กซ์จะต้องฝากเงินไว้ในระบบที่เชื่อถือได้และปลอดภัยเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า  

เนื่องจากความล้มเหลวในการรักษาเงินทุนสุทธิให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ตลอดจนโครงสร้างการจัดการและบุคลากรที่ไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอ ซิปเม็กซ์อาจต้องรับผิดต่อความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรค 2 แห่งพระราชกำหนดธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (กฎหมายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล) ได้มีมติให้ระงับการดำเนินธุรกิจของซิปเม็กซ์ และสั่งให้บริษัทดำเนินการแก้ไขการดำเนินงานให้ครบถ้วนภายใน 15 วัน อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงกำหนดเวลาการแก้ไข Zipmex ก็ล้มเหลวในการแก้ไขข้อบกพร่อง   

ดังนั้น ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงมีมติดังต่อไปนี้    

(1)อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรค 2 ของกฎหมายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า โดยจะต้องระงับธุรกิจของ Zipmex ต่อไปตลอดเวลาที่บริษัทเปิดดำเนินการ และทรัพย์สินของลูกค้าจะต้อง ส่งคืนหรือดำเนินการตามคำขอของลูกค้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ ก.ล.ต. แจ้งมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบ (กำหนดเวลาสิ้นสุดคือวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567) ในกรณีที่ลูกค้ารายใดไม่แจ้งความประสงค์ของตนหรือเรียกร้องทรัพย์สินภายในกำหนดเวลา ซิปเม็กซ์จะต้องจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของลูกค้าในระบบที่เชื่อถือได้และปลอดภัยภายใน 30 วันนับจากกำหนดเวลาตาม (1) และต้องรายงานแต่ละขั้นตอน ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อข้อมูลของ ก.ล.ต. โดยไม่ชักช้า

(2)อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรค 3 แห่งกฎหมายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เสนอแนะให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณา 

ไม่ว่าในกรณีใด Zipmex ยังคงเป็นผู้ดำเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตลอดจนกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดขึ้นภายใต้กฎหมาย ข้อกำหนดนี้ยังคงมีผลบังคับจนกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะอนุมัติการเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัท อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเพิกถอนใบอนุญาตมีผลแล้ว ซิปเม็กซ์ยังคงสถานะเป็นบริษัทจำกัดที่มีสิทธิ์ ความรับผิดชอบ และความรับผิดที่สอดคล้องกัน รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

ในการนี้ ลูกค้าของซิปเม็กซ์สามารถติดต่อบริษัทเพื่อเรียกทรัพย์สินของตนเองที่ฝากไว้กับบริษัทผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของซิปเม็กซ์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ก.ล.ต. ทางสายด่วน 1207 ต่อ 120 หรืออีเมล: info@sec.or.th หรือ Facebook Page: “ สำนักงานก.ล.ต. ”หรือ SEC Live Chat ที่ www.sec.or.th

อ้างอิง : sec.or.th


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป