ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งปรับเกณฑ์ ICO Governance เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือโทเค็นดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลการบริหารจัดการโครงการเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล (ICO governance) และร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นทั้งด้านการระดมทุนและการลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว   

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 17/2566 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 มีมติเห็นชอบในหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ICO governance นั้น ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว และร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การกำกับดูแลการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (ICO) มีกลไกคุ้มครองและรักษาสิทธิผู้ลงทุนที่เพียงพอเหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัล (issuer) มีความตระหนักและรับผิดชอบต่อโครงการและผู้ถือโทเคนดิจิทัล และเพิ่มความเชื่อมั่นทั้งด้านการระดมทุนและการลงทุนใน ICO โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกลไกตรวจสอบถ่วงดุลการปฏิบัติงาน (check & balance) เพื่อรักษาสิทธิผู้ถือโทเคนดิจิทัล โดยกำหนดให้ issuer ต้องจัดให้มีกลไกดังกล่าว และมีมาตรการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest) รวมทั้งให้เปิดเผยกลไกและมาตรการดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (แบบ filing) อีกทั้งกำหนดเรื่องที่ต้องได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัทของ issuer เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทต้องร่วมรับผิดชอบในการตัดสินใจและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

2) การปรับปรุงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับมติผู้ถือโทเค็นดิจิทัล และการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม ผู้ถือโทเคนดิจิทัล ซึ่ง issuer ต้องปฏิบัติตาม สำหรับโทเคนดิจิทัลประเภทที่ยังไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ โดยเทียบเคียงได้กับกรณีโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ (real estate-backed token) ครอบคลุมเรื่องวิธีการขอมติ เหตุในการขอมติ มติของผู้ถือโทเคนดิจิทัล การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือโทเคนดิจิทัล และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) กำหนดให้การโฆษณา ICO ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ครอบคลุมการไม่เร่งรัดให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุน การไม่มีลักษณะชี้นำหรือประกันผลตอบแทน การกำหนดให้มีคำเตือนความเสี่ยงในการลงทุนอย่างเหมาะสมการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและชัดเจน นอกจากนี้การโฆษณา การจัดรายการส่งเสริมการขาย การนำค่าโฆษณามาหักเป็นค่าใช้จ่ายของโทเคนดิจิทัล รวมทั้งการดูแลให้ผู้จัดทำโฆษณาร่วมกับ issuer หรือผู้จัดให้มีการโฆษณาเพื่อ issuer ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ICO governance และร่างประกาศที่เกี่ยวข้องดังกล่าว บนเว็บไซต์ ก.ล.ต.  https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=968 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail : kanjanachat@sec.or.th thapanee@sec.or.th หรือ pitchal@sec.or.th จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

อ้างอิง : sec.or.th
อ้างอิง infoquest.co.th

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป