ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและการแจ้งความเสี่ยงแก่ลูกค้า ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการแจ้งความเสี่ยงแก่ลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจใช้บริการ และตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. เห็นว่าผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลควรได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงประกอบการตัดสินใจในการใช้บริการ และตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain) และมีวิธีการเก็บรักษาที่แตกต่างจากทรัพย์สินประเภทอื่น โดยต้องเก็บรักษาไว้ที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet) ประกอบกับที่ผ่านมาปรากฏข่าวผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศหลายรายประสบปัญหาสภาพคล่องและมีความเสี่ยงในการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล 

ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้มีหนังสือขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจให้เปิดเผยข้อมูลและแจ้งเตือนความเสี่ยงเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของผู้ประกอบธุรกิจ (วันที่ 30 ธันวาคม 2565) รวมทั้งเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและการแจ้งความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องไปเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2566 ซึ่งผู้แสดงความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วย 

ดังนั้น ก.ล.ต. จึงออกประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการแจ้งความเสี่ยงแก่ลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล* โดยมีสาระสำคัญดังนี้
(1) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องแจ้งความเสี่ยงในเรื่องการประเมินฐานะทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า และการบริหารความเสี่ยงของลูกค้า
(2) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องเปิดเผยข้อมูลในเรื่องการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ให้บริการอื่น (third-party custodian) และรายชื่อศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการเชื่อมต่อเพื่อให้บริการ (sourced exchange)
(3) การเปิดเผยข้อมูลและแจ้งความเสี่ยงตาม (1) และ (2) อย่างน้อยต้องดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของผู้ประกอบธุรกิจ (ถ้ามี) และต้องแจ้งให้ลูกค้าทุกรายทราบถึงการเปิดเผยข้อมูลและแจ้งความเสี่ยงข้างต้น รวมถึงเปิดเผยข้อมูลและแจ้งความเสี่ยงแก่ลูกค้าใหม่ในขั้นตอนการเปิดบัญชี 

ทั้งนี้ ข้อมูลที่เปิดเผยต้องถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยจะต้องแยกออกจากข้อมูลส่วนอื่นอย่างชัดเจน และในกรณีที่การปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ ต้องแจ้งให้ลูกค้าทุกรายทราบด้วยเช่นกันทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

อ้างอิง : sec.or.th
ภาพ infoquest.co.th

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป