ไฟเขียวแล้ว ครม. แต่งตั้ง “พรอนงค์ บุษราตระกูล” นั่งเก้าอี้เลขาฯ ก.ล.ต. คนใหม่

วันที่ 18 กันยายน 2566 คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้แต่งตั้ง นาง พรอนงค์ บุษราตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คนใหม่

รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล ปัจจุบันเป็นหัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน, ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ, อาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร

นอกจากนี้ คุณ พรอนงค์ บุษราตระกูล ยังมีประสบการณ์ด้านการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขณะที่เคยดำรงดำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสองวาระ คือ 8 เมษายน 2557 – 24 กรกฎาคม 2561 และ 25 กรกฎาคม 2561 – 19 กรกฎาคม 2564

การศึกษา

  • 2556 CHARTERED FINANCIAL ANALYST (CFA), ประเทศไทย
  • CERTIFIED INTERNAL AUDITOR (CIA) ปี 2545 สถาบันระหว่างประเทศ ผู้ตรวจสอบบัญชี, สหรัฐอเมริกา
  • 2540 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2534 ปริญญาโท สาขาสารสนเทศการจัดการการบริหารธุรกิจ ระบบ มหาวิทยาลัยดัลลัส สหรัฐอเมริกา
  • 2532 ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการเชิงปริมาณ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา: การเงินธนาคาร

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

wissarut

ข่าวต่อไป