ก.ล.ต. เปิดรับความเห็นหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบการขอเป็น สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สมาคมฯ) เพื่อให้มีบทบัญญัติรองรับการให้ความเห็นชอบ และกำกับดูแลสมาคมฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของสมาคมฯ เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์

สำนักงาน ก.ล.ต. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นควรจัดทำหลักการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบและการกำกับดูแลสมาคมฯ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นควรจัดทำหลักการกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของสมาคมฯเพื่อรองรับผู้ที่สนใจขอเป็นสมาคมฯ และกำกับดูแลสมาคมฯ ในอนาคตได้ โดยมีหลักการที่สำคัญ ดังนี้

(1) การขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบสมาคมฯ ซึ่งกำหนดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การให้ใบอนุญาตสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ โดยผู้ได้รับความเห็นชอบต้องเป็นสมาคมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ไม่เป็นการหากำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน นอกจากนี้ ต้องมีข้อบังคับสมาคมฯ ซึ่งมีสาระอย่างน้อยตามที่กำหนดและมีหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิกที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. รวมทั้งมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการดำเนินงานและการขอรับความเห็นชอบตามที่กำหนด

(2) การเปิดเผยข้อมูลของสมาคมฯ ซึ่งกำหนดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีข้อมูลและลักษณะการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนด เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ในช่องทางที่สะดวก

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นซึ่งมีรายละเอียดการปรับปรุงหลักการและร่างประกาศในเรื่องดังกล่าวบนเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=900

ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถศึกษาและแสดงความคิดเห็นได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ก.ล.ต. หรือทาง e-mail : corporat@sec.or.th จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2566

อ้างอิง : LINK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป