ก.ล.ต. ประกาศรับสมัครตำแหน่ง “เลขาธิการฯ” คนใหม่ ตั้งแต่ 7 – 27 ก.พ.นี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการ ก.ล.ต. ที่จะว่างลงในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด

โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการ โดยคำนึงถึงความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านตลาดทุน คุณลักษณะส่วนบุคคลที่เหมาะสมจำเป็นและสอดคล้องในการบริหารและขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

รวมทั้งประสบการณ์ด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่เลขาธิการ เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ของกฎหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กร ก.ล.ต. ในการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนการกำกับดูแลตลาดทุน และคำนึงถึงคุณลักษณะด้านธรรมาภิบาล พฤติกรรมที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่ดี และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการด้วย 

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่ 7 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 ในเวลาทำการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการ ก.ล.ต. ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานเลขาธิการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2033-9942 หรืออีเมล siriyod@sec.or.th หรือศึกษารายละเอียดและพิมพ์ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/SEC-SG.aspx โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นสมัครแทนได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

อ้างอิง : LINK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป