“Chiangmai Web3 City and Metaverse เปิดสปอตไลต์ส่องหา UNICORN”

โครงการ Chiangmai Crypto City (CCC) ร่วมกับเมืองพันธมิตรเมืองหลักที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่ เชียงใหม่ ระยอง ขอนแก่น นครราชสีมาและภูเก็ต ร่วมสร้างความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน “Chiangmai Web3 City and Metaverse เปิดสปอตไลต์ส่องหา UNICORN” ขึ้น ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดยการจัดงานในครั้งนีมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมความร่วมมือระดับประเทศในการร่วมกันนําเทคโนโลยี Web3.0 & Blockchain มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเมือง กล่าวคือเปนการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการทําเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้บนพื้นที่จริงในด้านการพัฒนาเมือง ซึ่งงานนีมีผู้เข้าร่วมมจากหลายภาคส่วน ทั้งทางภาครัฐฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พณฯ ท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานเอกชน และนักลงทุน (VC) ในแวดวงทั้งในและต่างประเทศ ร่วมเป็นศักขีพยานในการเปิดงาน โดยในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1) กิจกรรมการเสวนา ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกียวข้องกับการนําเทคโนโลยี Web3.0 มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเมือง ไม่ว่าจะเป็น Web3 Digital Platform กับการพัฒนาเมือง ด้วยความมีส่วนร่วมภาคประชาชน (DAOs), การประยุกต์ใช้ Metaverse & Wallet กับภาคธุรกิจ นําโดย Chiang Mai Crypto City (CCC) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Web3.0 กับภาคสิ่งแวดล้อม (Low Carbon City) 

2) การจัดแสดงบูธนิทรรศการ จากทั้งหน่วยงานรัฐฯ องค์กรธุกิจด้านเทคโนโลยีชั้นนํา และธุรกิจ Startup รวมถึงเมืองอัจฉรยิะ (Smart City) ที่สนใจร่วมจัดแสดงกว่า 35 องค์กร เพื่อแสดงให้เห็นถึงการนําเทคโนโลยีและแนวคิดทางธุรกิจทีเกียวข้องกับเทคโนโลยีWeb3.0 & บล็อกเชน มาใช้กับการพัฒนาเมือง 

3) การนําเสนอแผนธุรกิจ (Project Pitching) จาก 12 ธุรกิจ Start-up ทีมีการนําเทคโนโลยีWeb3.0 & Blockchain มาใช้กับการพัฒนาเมือง ซึงทัง 12 ธุรกิจได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ของ Chiangmai Crypto City (CCC) ด้วยแนวคิดในการสร้างรูปแบบธุรกิจที่แปลกใหม่ ที่จะช่วยตอบโจทย์ทางการ ตลาดให้กับผู้บริโภคในปัจจุบัน และขณะเดียวกันก็ส่งผลถึงการพัฒนาเมือง และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีนักลงทุนหรือ Venture Capital Fund (VC) จากทั้งในไทยและต่างประเทศเข้าร่วม 

นอกจากนีภายในงานยังมีแขกพิเศษจาากธุรกิจ Start-up ที่ประสบความสําเร็จเข้าร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดประสบการณ์ในงานนี้ด้วยเช่นกัน อาทิ คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา (ผู้ก่อตั้งและ CEO Bitkub) และคุณ วิชัย ทองแตง นักปั้น Startup ไทยที่มีชื่อเสียงในวงการ เพื่อมาช่วยสร้างกําลังใจและแนะนําแนวทางให้กับ Startup ทีมาร่วมงานในครั้งนี้ 

Chiangmai Crypto City (CCC) เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ขึ้นเป็นบริษัทพัฒนาเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนําร่องสําหรับการนําเทคโนโลยี Web3.0 หรือเทคโนโลยีบล็อกเชน มาประยุกต์ใช้เข้ากับการพัฒนาเมือง การสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน การทดลองสร้างสภาพแวดล้อมของ Web3.0 บนพื้นทีจริง (Research Sandbox) ร่วมกับการใช้แพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์สที่เหมาะสมต่อการบ่มเพาะสตาร์ทอัพด้าน Web3.0 เพือช่วยผลักดันกลุ่มธุรกิจดั้งเดิม กลุ่มธุรกิจใหม่ และบุคคลที่มีความสนใจในเทคโนโลยี Web3.0 โดยใช้จุดเด่นและทรัพยากรในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติ 

ทั้งนี้ วิสัยทัศน์และการทํางานของ Chiangmai Crypto City เป็นการถอดบทเรียนมาจากเมือง Zug ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็น Crypto Valley ที่แม้จะเป็นเมืองขนาดเล็กแต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ความสนับสนุนทังในด้านกฎเกณฑ์และงบประมาณ ทําให้ Zug กลายเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาของ Start-up ด้านเทคโนโลยี และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เติบโตได้อย่างน่าทึ่ง 

ด้วยเหตุนี้ จึงได้เกิดเป็นความร่วมมือและการผนึกกําลังกันระหว่างกลุ่มคนที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกัน และมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเสริม สร้างศักยภาพใน การแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก เกิดเป็น Crypto City ConneX ซึ่งเป็นการผนึกกําลังกันระหว่าง 5 เมือง Smart City ได้แก่ เชียงใหม่ ระยอง ขอนแก่น ภูเก็ต และโคราชและภาครัฐ และในอนาคตจะมีการเชื่อมต่อกับเมือง Crypto City จากทั่วโลกเพื่อบรรลุเป้าหมายของการร่วมมือกันครังนี้ 

ที่มา: ข่าวประชาสัมพันธ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

wissarut

ข่าวต่อไป

FOLLOW ME

โอน BTC ออกจาก Exchange ฟรี ไม่เสียค่าธรรมเนียม ด้วย FTX

FREEDOM CARD | บัตรวีซ่าให้อิสระในการเติมเงินทุกที่ทุกเวลา

ข่าวต่อไป