Forward จับมือ Chainlink เสริมแกร่งแพลตฟอร์ม DeFi Exchange และโปรโตคอล Lending-Borrowing ด้วย Chainlink Price Feeds และ Keepers

Forward ประกาศความร่วมมือกับ Chainlink เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาด Decentralized Derivatives Exchange เลือกใช้
บริการ Chainlink Price Feeds บน BNB Smart Chain ในระบบ mainnet เพื่อรองรับบริการการแลกเปลี่ยน รวมถึงบริการ
ปล่อยกู้และขอกู้ (Lending Borrowing Protocol) ซึ่งการผนึกกำลังจากผู้นำด้านเครือข่าย Oracle แบบ decentralize
(กระจายศูนย์) ครั้งนี้ จะทไให้ Forward สามารถขับเคลื่อนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสัญญาแบบกระจายศูนย์ (Derivative
Decentralized Exchange) และบริการปล่อยกู้และขอกู้แบบอัตโนมัติด้วยข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือ และประหยัดต้นทุน ด้วย
ข้อมูลราคาแบบ decentralize

ชานน จรัสสุทธิกุล CEO ของ Forward กล่าวว่า “เราต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายบนแพลตฟอร์ม
DeFi ของเรา การใช้ Chainlink Price Feeds จะทำให้เราเข้าถึงข้อมูลตลาดทั่วโลกที่มีความน่าเชื่อถือสูงและแม่นยำ เพื่อ
นำมาใช้ในการรวมข้อมูลราคาสินทรัพย์อ้างอิงที่เกี่ยวข้องในแพลตฟอร์มของ Forward ซึ่งมีความจำเป็นมากหากเราต้องการ
เป็นผู้นำตลาด Decentralized Derivatives Exchange และเราก็มีแผนที่จะรวม Keepers เข้ากับแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มความ
น่าเชื่อถือของโปรโตคอลในอนาคต”

Chainlink Keepers จะช่วยสร้างระบบอัตโนมัติจากการเกิดสถานะบังคับขายสัญญา (Liquidate positions) บังคับขาย
สินทรัพย์ทอดตลาดจากการผิดนัดชำระหนี้ (Liquidate loans) และการกู้เงินก้อนใหม่ (Rollover loans)

การสร้างความต้องการยืมสินทรัพย์อย่างแท้จริงจากบริการ Lending-Borrowing

การรวมจุดเด่นของการใช้ Exchange และ Lending & Borrowing Pool เข้าด้วยกัน ทำให้ Forward สามารถจับคู่คำสั่ง
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures contract) แบบ Long และ Short ของผู้ใช้งานได้ทันทีด้วย Automated Position Hedger
(APH) โปรโตคอล

ในการแลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขาย ระบบจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสภาพคล่องที่เพียงพอเพื่อรองรับการเปิด position ใหม่
ในทันที ซึ่งสร้างความต้องการกู้ยืมจริงให้กับ LBP ด้วยวิธีการดังกล่าว นอกจากจะช่วยให้เปิด position บนสินทรัพย์ดิจิทัลที่
หลากหลายแล้วยังได้รับผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการยืมสินทรัพย์ใน LBP แจกจ่ายไปยังผู้ใช้อีกด้วย ข้อดีก็คือท าให้ไม่ต้องใช้
limit order book จากตัวกลางหรือผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) ซึ่งจะช่วยลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายส าหรับผู้ใช้งาน
อีกด้วย

ปรับข้อมูลให้ทันสมัยและรวดเร็วด้วย Chainlink Price Feeds

เนื่องจากสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives contracts) อิงตามการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์อ้างอิง การแลกเปลี่ยนของเรา
จึงต้องใช้ข้อมูลราคาทั่วโลกที่ถูกต้องที่สุดเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะได้รับราคาที่ถูกต้อง และสมเหตุสมผลที่สุดในขณะนั้น
นอกจากนี้สิ่งส าคัญคือโปรโตคอลจะต้องท างานได้อย่างราบรื่นแม้อยู่จะอยู่ในสถานะที่เครือข่ายเกิดการแออัดจากปริมาณการ
แลกเปลี่ยนที่มีความหนาแน่นสูง (High Volume Density) ที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาดหลัก
(Spot Trading) เนื่องจากผู้ใช้มักใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเหล่านี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือรับความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อสภาวะ
ตลาดมีความผันผวนตามเงื่อนไข

Price Feeds เป็นหนึ่งในบริการที่แก้ปัญหาเรื่องข้อมูลราคาของตลาดที่มีมากมาย อันจะส่งผลกระทบต่อแพลตฟอร์มตามที่
กล่าวไปข้างต้น เพราะบริการดังกล่าวได้รวบรวมข้อมูลราคาของตลาดจากทั้งบนระบบเครือข่าย พร้อมทั้งมีการอัพเดตข้อมูล
แบบเรียลไทม์ เพื่อป้อนข้อมูลช่วยสนับสนุนการทำงานของบริการ Derivative Exchange ของแพลตฟอร์มที่ต้องการความ
ถูกต้องและแม่นยำสูง

สร้างระบบอัตโนมัติของสัญญาอัจฉริยะให้มีประสิทธิภาพด้วย Chainlink Keepers

Chainlink Keepers ทำหน้าที่เป็นบอทอัตโนมัติแบบกระจายศูนย์ที่จะเตือนสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contracts) เมื่อต้องการ
ให้ทำหน้าที่ที่สำคัญบนเครือข่าย มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาปกติ (เช่น ทุกวันในเวลาเดียวกัน) หรือ ตามเหตุการณ์ภายนอก (เช่น
เมื่อสินทรัพย์ถึงราคาที่กำหนด) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่จะให้การตอบสนองของแพลตฟอร์ม Forward ในบริการ ในส่วน
ของ Exchange เมื่อผู้ใช้เปิดสถานะใดใดบนระบบ และราคาสินทรัพย์ถึงราคาบังคับปิดสัญญา (Liquidate Price) เป็นเรื่อง
สำคัญที่เราจะต้องปิดสถานะนั้นทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับแพลตฟอร์ม หรือ Lending-Borrowing ที่
จำเป็นต้องขายสินทรัพย์ทอดตลาดเมื่อราคาถึงที่กำหนด รวมถึงการคำนวณอัตราดอกเบี้ยใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อหมุนเวียน
สินทรัพย์ การใช้ Chainlink Keepers จะช่วยทำให้แพลตฟอร์มสามารถทำระบบอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ

เกี่ยวกับ Forward

Forward เป็นแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์การเงินแบบกระจายศูนย์บนระบบเครือข่ายที่อ้างอิงจากระบบ EVM ซึ่งมอบ 3 บริการ
หลัก ได้แก่ Decentralized Derivative Exchange, Lending-Borrowing Pool (LBP) และ NFT for Trading สามารถหา
ข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ หรือติดตามข่าวสารของเราผ่านทาง Twitter

Website:https://forward.market
Twitter: https://twitter.com/DefiForward
Telegram Announcement:https://t.me/forward_official
Telegram Chat: https://t.me/+yzeGih6C5BxjNTFl
Discord: https://discord.com/invite/6t3HvPBFUE
Facebook: https://www.facebook.com/defi.forward.official

อ้างอิง : LINK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป

FOLLOW ME

Crypto Coffee

Cryptomind Research Talk

CryptOmakase

BlockChain Economiy Dubai Summit

BLOCKCHAIM ECONOMY DUBAI

ข่าวต่อไป