ก.ล.ต. กำชับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ระวังการเปิดบัญชีให้กับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ก.ล.ต. ส่งหนังสือถึงผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติในการเปิดบัญชีให้กับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากการทำนิติกรรมของผู้เยาว์มีบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องอยู่หลายส่วน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงแก่ผู้เยาว์ในผลสมบูรณ์ของการทำนิติกรรมสัญญา และความเสี่ยงต่อผู้ประกอบธุรกิจในประเด็นความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมที่ทำขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่า มีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเปิดบัญชีให้กับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จึงมีหนังสือซักซ้อมแนวปฏิบัติเรื่องการให้บริการในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ผู้เยาว์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกแห่งต้องดำเนินการดังนี้

(1) พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถตามกฎหมายในการทำนิติกรรมของผู้ลงทุนก่อนการเริ่มให้บริการ เพื่อมิให้มีประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของบุคคล อันจะมีผลต่อนิติกรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกับผู้ลงทุนได้ ด้วยเหตุที่การทำนิติกรรมของผู้เยาว์มีบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องอยู่หลายส่วน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงแก่ผู้เยาว์ในผลสมบูรณ์ของการทำนิติกรรมสัญญา และความเสี่ยงต่อผู้ประกอบธุรกิจในประเด็นความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมที่ทำขึ้น เช่น มาตรา 21 ที่กำหนดว่า ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน และการใด ๆ ที่ผู้เยาว์ได้ทำลงปราศจากความยินยอมเช่นว่านั้นเป็นโมฆียะ เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น เป็นต้น

(2) การทำความรู้จักลูกค้า (know your client: KYC) เพื่อให้สามารถทราบตัวตนหรือผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงก่อนการอนุมัติการเปิดบัญชี ต้องมีขั้นตอนดำเนินการตามข้อ (1) ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าเป็นผู้ที่มีความสามารถตามกฎหมายในการทำนิติกรรมต่าง ๆ กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และต้องติดตามทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้อมูลลูกค้าไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง

นอกจากนี้  ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องให้ความรู้แก่ลูกค้า เพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิทัลก่อนให้บริการ

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ขอให้ผู้สนใจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลศึกษาข้อมูลและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างรอบคอบ และต้องสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาได้ รวมทั้งมีการจัดสรรเงินลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสม เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงจากความผันผวนของราคาและคริปโทเคอร์เรนซีบางสกุลอาจไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ

ผู้สนใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล “คริปโทศาสตร์ รู้ได้ในคลิกเดียว” และคอร์สให้ความรู้พื้นฐาน “คริปโท 101” ได้ที่เว็บไซต์ www.smarttoinvest.com รวมทั้งตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต ทางเว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th หัวข้อ สินทรัพย์ดิจิทัล หรือทางแอปพลิเคชัน SEC Check First และหากพบเบาะแสหรือพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ สามารถแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่ “ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.” โทร 1207 หรือผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.

ภาพ LINK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป